Sushi machines including sushi rice sheet maker, sushi roll maker, nigiri maker, sushi cutter, rice mixers, nigiri wrapping machine.